Projektowanie i obliczenia urządzeń ciśnieniowych

Urządzenia ciśnieniowe

Projektujemy urządzenia ciśnieniowe podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE (PED). Wykonujemy pełną dokumentację techniczną urządzenia wymaganą w procedurze oceny zgodności, zgodnie z załącznikiem III Dyrektywy 2014/68/UE. Wykonana przez nas dokumentacja techniczna urządzenia ciśnieniowego umożliwia ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy i zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu zgodności oraz oznakowania CE, wymaganych przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na wspólny rynek UE.

W przypadku nietypowych urządzeń ciśnieniowych, które z racji konstrukcji lub warunków pracy nie są objęte formułami analitycznymi zawartymi w odpowiednich normach, obliczenia wytrzymałościowe urządzeń ciśnieniowych przeprowadzamy metodą DBA (ang. Design by Analysis), dopuszczoną przez Dyrektywę PED. Metodyka obliczeń jest zgodna z regułami podanymi w Załączniku B normy PN-EN 13445.

Dokumentacja typowych urządzeń ciśnieniowych również jest tworzona zgodnie z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE. W procesie opracowania dokumentacji technicznej wykonujemy obliczenia typowych urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metody DBF (ang. Design by Formulas), w oparciu o normy zharmonizowane PN – EN 13445, PN-EN 13480 oraz inne przepisy uznawane jak: AD 2000-Merkblatt, PD 5500 czy ASME VIII.

Do obliczeń wykorzystujemy między innymi oprogramowanie Visual Vessel Design posiadające poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego:

Poświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego:

top icon