Przetargi

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu badawczo- rozwojowego pt. " Aktywne rękawice ochronne do obsługi laserów przemysłowych dużej mocy” w I konkursie Ścieżka dla Mazowsza, CIM-mes Projekt Sp. z o.o. (Aleje Jerozolimskie 125/127 lok.503 02-017 Warszawa) zaprasza do złożenia ofert na wynajem pomieszczenia na powierzchni laboratoryjnej, według zamieszczonej specyfikacji, na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Poszukujemy na wynajem pomieszczenia na laboratorium badawcze zgodne z parametrami opisanymi poniżej:

 1. Powierzchnia lokalu od 55 do 65 m2,
 2. Miejsce wynajmu: Oferenci zapewnią wynajem powierzchni laboratoryjnej na terenie Warszawy w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego (Aleje Jerozolimskie 125/127 lok.503 02-017 Warszawa)
 3. Oferent zapewni możliwość dostosowania powierzchni do potrzeb prowadzonych prac badawczych polegających na badaniu właściwości rękawic ochronnych,
 4. Oferent zapewni bezpośredni dostęp do podstawowych mediów (energia elektryczna, woda i kanalizacja, Internet),
 5. Powierzchnia laboratoryjna powinna być wyposażona w klimatyzację,
 6. W pomieszczeniu powinny znajdować się otwierane okna
 7. Oferent zapewni wyposażenie w niezależną, oddzielną wentylację

B. Termin realizacji zamówienia oraz kod CPV

Okres wynajmu: od 1.03.2020 r., możliwość wynajmu przez co najmniej 36 miesięcy.

Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

C. Miejsce i termin składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: CIM-mes Projekt Sp. z o.o., 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 503, lub przesłać e-mailem na adres: .

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, a w szczególności potwierdzenie spełnienia parametrów znajdujących w części „A. Opis przedmiotu zamówienia” oraz w części "F. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta";
 2. Całkowitą cenę netto za miesiąc;
 3. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.

Oferty można przesyłać do 24 stycznia 2020 roku do godziny 16.00.

D. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Świderska +48 22 631 2244

E. Warunki zmiany umowy

 1. W przypadku zmiany dotyczącej numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy;
 2. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
 4. Rozwiązanie umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

F. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta

 1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Akceptujemy wszystkie ustalone przez Zamawiającego warunki zamówienia oraz ustalone terminy.
 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanego ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Akceptujemy harmonogram realizacji Zamówienia
 4. Załączamy dokument potwierdzający Reprezentację Oferenta
 5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w przetargu i nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy poniższe warunki:
  1. Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
  2. Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
  3. Oferent nie jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
  4. Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

G. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Kryterium oceny: cena netto (100%)
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

Cenę ofertową należy przedstawić w walucie polskiej (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.

H. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, w szczególności:

 1. Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
 2. Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 3. Oferent nie jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
 4. Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

I.       Zamawiający

CIM-mes Projekt Sp. z o.o.
Al. Aleje Jerozolimskie 125/127/503
02-017 Warszawa
Mazowieckie , Warszawa
22 631 22 44
NIP 5210000138

Data publikacji zapytania: 21 stycznia 2020 r.

top icon