Nano hydrofowość (POIR)

CIM-mes opracował innowacyjną bio-inspirowaną technologię zabezpieczającą przed zarastaniem (ang. biofouling) przez makroorganizmy wodne - nCu ECO Coating. Technologia ta polega na utworzeniu w procesie galwanicznym warstwy miedzi o specyficznej nanostrukturze powierzchniowej.

Utworzona powłoka ochronna, dzięki niskiej adhezji a także biobójczym i biostatycznym właściwościom miedzi uniemożliwia bio-zarastanie elementów stalowych.

Efektywność potwierdzona w badaniach na obiektach przemysłowych

Badania przeprowadzono w dwóch etapach na dwóch prototypach wkładu filtrującego:
  • Badania prototypu nr 1 trwające od 5.07.2017 r. do 16.04.2018 r.
  • Badania prototypu nr 2 trwające od 3.10.2018 r. do 5.10.2020 r.
Podczas całego okresu badań filtr nie był demontowany i nie stwierdzono wzrostu spadku ciśnienia w stosunku do wartości początkowej. Po demontażu został podany badaniom wizualnym. 
Oględziny zdemontowanego wkładu filtrującego pracującego nieprzerwanie przez okres 9 i 24 miesięcy (w pierwszym i drugim badaniu) nie wykazały śladów zasiedlenia przez małże.

W celach referencyjnych poddano oględzinom wkład filtrujący o powierzchni niezabezpieczonej antyporostowo, który był eksploatowany w tym samy okresie w filtrze sąsiadującym - widoczne były tam liczne kolonie małży.

Badania wykazały wysoką skuteczność warstwy antyporostowej w uniemożliwianiu osadzania się i rozwoju małża Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) na powierzchniach przepływowych filtra.

Cechy Technologii nCu

  • Brak toksycznych składników oraz innych substancji uwalniających się do środowiska
  • Mała grubość powłoki nCu rzędu kilkunastu mikrometrów pozwala na jej zastosowanie w precyzyjnych urządzeniach, w których istotne jest zachowanie pierwotnych wymiarów zabezpieczanego elementu  (np. szczelina filtra, łopatka turbiny)
  • Powłoka ma dużą trwałość i odporność na ścieranie, co jest szczególnie istotne gdy zabezpieczane urządzenie pracuje  wodzie zanieczyszczonej cząstkami nieorganicznymi jak piasek, żwir itp.
  • Zastosowanie powłoki nCu pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych urządzeń hydrotechnicznych poprzez wydłużenie okresu między przeglądami konserwacyjnymi oraz podniesienie sprawności urządzeń na skutek braku dodatkowych oporów przepływu spowodowanych bio-zarastaniem
  • Gabaryty pokrywanych elementów są jedyne ograniczone wymiarami dostępnej wanny galwanicznej wykorzystywanej w procesie galwanicznego nakładania powłoki nCu.

Wiele zastosowań

 Poświadczenie efektów wykonanych badań

 


Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych): 2 418 611,24 PLN
Udział Unii Europejskiej (wartość dofinansowania): 1 830 869,75 PLN
Procent dofinansowania: 75%
Okres realizacji: 2016 - 2017.

top icon