Nano hydrofowość (POIR)

loga projektu ueloga projektu ue
Superhydrofobowe warstwy nanostrukturalne (POIR)

CIM-mes realizuje obecnie projekt badawczy mający na celu opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nanostrukturalnej warstwy powierzchniowej, o właściwościach superhydrofobowych, w celu zastosowania ich w przemysłowych filtrach do wody odpornych na zarastanie biologiczne. Prace finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POIR.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych): 2 418 611,24 PLN

Udział Unii Europejskiej (wartość dofinansowania): 1 830 869,75 PLN

Procent dofinansowania: 75%

Okres realizacji: 2016 - 2017.

top icon